Diamond Bay Golf & Villas

2.500.000₫ Mã sân:

Dịch vụ đi kèm

Các dịch vụ khác Các dịch vụ khác

Huấn luyện viên Huấn luyện viên

Nghỉ dưỡng Nghỉ dưỡng

 

Kiến Trúc Sân Golf:                 Andy Dye

Số lỗ golf:                              18

Độ dài của sân                        Tổng cộng 7,244 yards

Tổng độ dài của 9 lỗ đầu là 3,569 yards.

Tổng độ dài của 9 lỗ sau là 3,675yards.

Mỗi lỗ gôn có nhiều bệ phát bóng tạo tính hấp dẫn của Sân và phù hợp với khả năng của từng người chơi golf.

Par:                                        Mỗi 9 lỗ gôn đều có số gậy tiêu chuẩn là 36

Đơn vị đo trên sân:                Yards.

Lọai Cỏ:                                  Platinum TE Paspalum.

Đường xe điện:                       Được thiết kế suốt Sân Golf.

Nhà dừng chân trên Sân:        2

Giờ Phát Bóng:                       Mỗi nhóm chơi cách nhau 10 phút

Giờ mở cửa:                            6:00 am - 7:30 pm